Agencja celna i spedycja SPEED

Ofe­rujemy swoim Klien­tom usługi w zakre­sie kom­plek­so­wej obsługi cel­nej, spe­dy­cji towa­rów oraz pro­wa­dze­nia roz­li­czeń i spo­rzą­dza­nia dekla­ra­cji sta­ty­stycz­nych w elek­tro­nicz­nym sys­te­mie zgło­szeń, a od stycz­nia 2015 r. zapew­niamy rów­nież reali­za­cję odpraw impor­to­wych w pro­ce­du­rze uprosz­czo­nej (z moż­li­wo­ścią roz­li­cza­nia VAT w dekla­ra­cji podat­ko­wej).

Poprzez dłu­go­letni staż, sze­roką wie­dzę naszych pra­cow­ni­ków oraz indy­wi­du­alne podej­ście do potrzeb naszych Klien­tów gwa­ran­tu­jemy naj­wyż­szy poziom świad­czo­nych usług. Wię­cej w zakładce co ofe­ru­jemy oraz dla­czego my.

Nasi pra­cow­nicy służą Pań­stwu fachową poradą i wybiorą dla Pań­stwa naj­ko­rzyst­niej­sze roz­wią­za­nia. O naszym pro­fe­sjo­na­li­zmie prze­ko­nało się wielu naszych Klien­tów.

Aby sko­rzy­stać z naszych usług pro­szę pobrać druk upo­waż­nie­nia wraz z załącz­ni­kami, wypeł­nić, a następ­nie prze­słać na numer fax/a­dres e-mail dogod­nej dla Pań­stwa pla­cówki.

NOWA FUNK­CJO­NAL­NOŚĆ STRONY – ŚLE­DZE­NIE PRZE­SY­ŁEK

SPEED w licz­bach:

2293 Klien­tów
25 lat doświad­cze­nia
– od 6 lat sta­tu­s AEO
4 oddziały
– obsługa 24h (oddział Kuź­nica)
zgło­sze­nia w pro­ce­du­rze uprosz­czo­nej